LỊCH THI TUYỂN VÀO LỚP CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG K63
  • THỜI GIAN THI: NGÀY 25/08/2018 (SINH VIÊN CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI LÚC 07H00 NGÀY 25/08/2018)

Chú ý: khi đi mang theo thẻ sinh viên.