Năm nay 3 ngành IT1, IT2, IT3 thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin tách ra làm 3 ngành riêng với chỉ tiêu và điểm xét tuyển khác nhau, hay vẫn có chung điểm xét tuyển như các năm trước vậy ??

Trả lời

Mỗi mã xét tuyển tương ứng với 1 điểm chuẩn trúng tuyển riêng.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH