Thưa thầy em muốn hỏi là ngành CNTT Việt Nhật xét đầu vào có cần điều kiện là điểm tiếng anh phải trên bao nhiêu điểm không ạ !

Trả lời

Chương trình Công nghệ thông tin Việt Nhật không cần điều kiện điểm tiếng anh.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH