gửi ban tư vấn, em muốn tìm hiểu hiểu rõ hơn về chương trình tiên tiến kỹ thuật cơ điện tử, sự khác nhau giữa CTTT kỹ thuật cơ điện tử khác và kỹ thuật cơ điện tử cũng như điều kiện tiếng anh để theo học ạ?

Trả lời

Thông tin ngành Kỹ thuật cơ điện tử em xem tại link dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/43/ky-thuat-co-dien-tu

Thông tin ngành Chương trình tiên tiến kỹ thuật cơ điện tử em xem tại link dưới:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/44/cttt-co-dien-tu

Để tìm hiểu chuyên sâu về ngành em có thể liên hệ Viện Cơ khí theo ở trong bài viết.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH