cho em hỏi năm nay mã ngành của nhà trường có chưa ạ

Trả lời

Năm 2018 trường đã có mã ngành xét tuyển, em xem thông tin tại link bên dưới nhé:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/10/chi-tieu-tuyen-sinh-du-kien-cac-nganh-nam-2018-va-diem-chuan-cac-nam

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH