ngành quản trị kinh doanh chỉ có đào tạo quốc tế thôi à ???

Trả lời

Ngành Quản trị kinh doanh ở trường ĐHBKHN có cả ngành hệ đại trà, em xem thông tin về mã ngành EM3 - Quản trị kinh doanh

Thông tin về các mã ngành tuyển sinh năm 2018 tại link bên dưới em nhé:

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/10/chi-tieu-tuyen-sinh-du-kien-cac-nganh-nam-2018-va-diem-chuan-cac-nam

Người trả lời: Nguyễn Quốc Đạt - ĐTĐH